Tillbaka till huvudsidan

 

 

 
 

Stadgar för Göteborgs Skrivarsällskap

1. Föreningens mål är att:

    * uppmuntra och stimulera människors skrivande
    * värna om yttrandefriheten och allas rätt och möjlighet att uttrycka sig i skrift
    * vara ett forum för kontakt mellan skrivande människor av alla åldrar, kön och etniska tillhörigheter
    * ge människor ett tillfälle att presentera sina texter såväl skriftligt som muntligt
    * stödja människor som vill utveckla sitt skrivande
    * erbjuda skrivträning och etablera samtal kring skrivande och läsande
    * låta olika kulturyttringar befrukta skrivandet
    * stimulera läsandet av litteratur

2. Medlemskap
Den som erlagt medlemsavgift betraktas som medlem, om han eller hon dessutom accepterar föreningens mål.

3. Medlemsavgift
Avgiftens storlek beslutas på varje årsmöte. Medlem som inte betalt årsavgift får anses ha begärt sitt utträde. Genom beslut på årsmöte utses hedersmedlemmar som är befriade från avgift.

4. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. På årsmötet har föreningens medlemmar yttrande-,förslags- och rösträtt. Som medlem räknas i    detta fall person som erlagt medlemsavgift för föregående eller innevarande verksamhetsår.


Årsmöte skall hållas varje år under perioden 15 februari- 31 mars. Skriftlig kallelse med angivande av tid och plats för årsmötet, skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före detta. Motioner lämnas in skriftligt till föreningens ordförande senast 25 januari.

På årsmötet skall följande punkter behandlas:
 

    1. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
    2. Styrelsens verksamhetsrapport för det gångna året
    3. Styrelsens ekonomiska rapport för det gångna råkenskapsåret. Som verksamhetsår och räkenskapsår används         kalenderår
    4. Revisionsberättelse
    5. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
    6. Val av ordförande för föreningen
    7. Val av kassör för föreningen
    8. Val av övriga ledamöter i styrelsen
    9. Val av valberedning
    10. Val av revisorer
    11. Styrelseförslag och motioner till årsmötet
    12. Fastställande av medlemsavgift för nästa år. Om det anses nödvändigt kan ett extra årsmöte höja medlemsavgiften.
    13. Övriga frågor

Styrelsen kan tillkalla extra årsmöte. Här gäller för kallelse samma sak som inför ordinarie årsmöte. Ett extra årsmöte får endast besluta i frågor som funnits med i kallelsen. Övriga frågor finns inte på dagordningen. Om minst 15% av förenings medlemmar kräver att en fråga behandlas på ett extra årsmöte skall styrelsen kalla till ett:

5. Medlemsmöte
Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. På medlemsmötet har föreningens medlemmar full yttrande-, förslags- och rösträtt. Skriftlig kallelse med angivande av tid och plats för medlemsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före medlemsmötet. Föreningen skall hålla minst ett medlemsmöte per verksamhetsår. Detta skall hållas under hösten.

6. Styrelse
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan års- och medlemsmötena. Styrelsen leder och har det övergripande ansvaret för föreningens aktiviteter. Styrelsen består av ordförande och kassör samt sex till tio övriga ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv.

I styrelsen har alla ledamöter full närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig om minst en tredjedel av dess ledamöter är närvarande. Styrelsen får efter eget beslut adjungera enskilda personer. Samtliga styrelseledamöter väljs på ett år. Ordförande och kassör är föreningens firmatecknare var för sig. En stor del av föreningsaktiviteter sker i arbetsgrupper som formerar sig själva med styrelsens godkännande. Dessa informerar styrelsen om sin verksamhet.

7. Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning på minst två och högst fyra ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen nominerar personer inför val på   nästa årsmöte. Valberedningen väljs på ett år.

8. Revisorer
Årsmötet väljer två revisorer samt eventuellt en suppleant. Dessa granskar styrelsens skötsel av föreningens ekonomi och ger årsmötet förslag i ansvarsfrihetsfrågan. Revisorer väljs på ett år.

9. Ändring av stadgar
Beslut om stadgeändring fattas med minst två tredjedels majoritet på ett ordinarie årsmöte eller med enkel majoritet med likalydande beslut på två varandra följande årsmöten. Av dessa skall minst ett vara ordinarie.

10. Upplösning av föreningen
Föreningen kan inte upplösas om minst fem medlemmar är villiga att upprätthålla föreningens  verksamhet. Om föreningen ändå upplöses skall de ekonomiska tillgångarna tillfalla en förening som främjar samma intressen och eventuella medlemsavgifter föras över.

 

 
 
Göteborg den 1 september år 2000
 
     

Till: Huvudsidan/Styrelsen/Historik/Kalendarium/Cafékvällar/Responsgupper/Antologier/Fotogalleri/Länkar /Protokoll