Tillbaka till huvudsidan

     
     
 
Göteborgs Skrivarsällskaps årsmöte 13 mars 2009  
 
 
Mötet ägde rum i FVC Oscars lokaler på Linnégatan 21 B Viktoriahuset kl. 18.30
 
 

                                                     
ka på
 
  1. Mötets öppnande.  
2. Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades positivt.  
3.Tommy Martinson valdes till mötesordförande.  
4. Sekreterare var Raoul André.  
5. Till justerare valdes Titti Högberg och Staffan Svensson.  
6. Fastställande av dagordningen för årsmötet. Nio närvarande och Iva Cleve hade bakat kaka.  
7. Styrelsens Verksamhetsberättelse för år 2008 lästes upp och accepterades.  
8. Styrelsens Ekonomiska berättelse för det gångna räkenskapsåret. Som verksamhetsår och räkenskapsår används kalenderår.        Ekonomin är svag men stabil (kassan ca 23.000 kr).  
9.  Revisionsberättelsen. Revisor är Bengt Lofter (ej närvarande) som flyttat till Göteborg.  
10. Den avgående styrelsen medgavs ansvarsfrihet av Årsmötet.  
11. Stadgeändring § 5. Meningen ”Detta skall hållas i det tredje kvartalet” ändras till ”Detta skall hållas under hösten”.  
12. Till ny ordförande för föreningen valdes Raoul André. Avgående ordförande Titti Högberg avtackades av Staffan Svensson med välförtjänt beröm, applåder, blommor och ett utmärkt vin.  
13. Staffan Svensson valdes till vice ordförande, en ny funktion i GSS, och ett stöd till den nye ordföranden.  
14. Kassör i föreningen GSS är fortsatt Christian Lanciai.  
15. Val till styrelsen. Raoul André tillkommer i styrelsen, alla övriga sitter kvar dvs Titti Högberg, Staffan Svensson, Iva Cleve, Siv Görlin, Kajsa Johannesson, Jarmo Väyrynen och Ingemar Hermansson.  
16. Till valberedning valdes Johan Drejare som vid behov kallar in nödvändig kompetens.  
17. Till revisor valdes Bengt Lofter.  
18. En motion hade lämnats in till årsmötet angående stadgeändring i § 5 (se pkt 11).  
19. Medlemavgiften förblir 200 kr per år.  
20. Övriga frågor.
a ) En frisk diskussion fördes huruvida Medlemslistan för GSS kan/bör läggas ut på Internet. Fördelen är uppenbar och några medlemmar har frågat efter den. Jan Kouback nämnde att individer med likartade intressen lättare kan hitta varandra  om registret även inkluderar intressen, som görs i en annan förening han är medlem i. Mot publicering på Internet stod en misstänksamhet mot totalitära regimers nyfikenhet på alla former av Fria Ord, och enskilda som inte vill flagga med sitt medlemskap. Att en medlemslista kan lämnas till medlemmar ”utanför” Internet sågs som självklart. Styrelsen tar reda på om den strikta kraven i PUL (Personuppgiftslagen) även gäller GSS.  
b) En lång diskussion följde om konsekvenser av att så få bidrag skickats in till GSS årliga tävling i poesi och prosa. Skall man stänga tävlingen i år för visat ointresse ?
Är vår Hemsida uppdaterad?
Skall vi förlänga ansökningstiden? Goncourtpriset för årets bästa franska roman är på 10 euro! Kan den summan vara något att locka med undrade Raoul?  
c) Iva Cleve och Johan Drejare anmälde sitt intresse som jurygrupp för poesin. Titti Högberg och Raoul André anmälde sitt intresse för jurygrupp för prosan. Ansökningstiden till tävlingen förlängs till 14 april och Prisutdelningsceremonin äger nu rum 29 maj kl. 18.30 år 2009 om tävlingen blir av, i FVC Oscars lokaler på Linnégatan 21 B.     
 
     
 
      Styrelsen fick det fulla ansvaret att avgöra om prisutdelningsceremonin ställs in eller ej.         
  Vid pennan var Raoul André        
 
 
               Titti Högberg och Staffan Svensson justerade protokollet  varannan vec
 
     
     
 

 
 
Göteborgs Skrivarsällskaps Årsmöte den 18 februari 2005.
 
 
Närvarande denna avskräckande ruskiga ovädersdag var
                      Johan Drejare, Christian Lanciai, Titti Högberg, Raoul André, Staffan Svensson, Siv Gölin, Johnny Larsson,
Ingemar Hermansson, Tommy Martinsson, CG Haglund, Gunnar Holmertz och Anneliese Betz.
 
  §1 Johan förklarade mötet öppnat
§2 Till mötesordförande valdes Staffan Svensson.
§3 Till mötessekreterare valdes Christian Lanciai.
§4 Till protokolljusterare/rösträknare valdes Anneliese Betz och Tommy Martinsson.
§5 Dagordningen fastställdes.
§6 Årsmötet förklarades vederbörligen utlyst.
§7 Verksamhetsberättelsen föredrogs av Johan.
§8 Den ekonomiska rapporten föredrogs av Christian.
§9 Revisionsberättelsen föredrogs av CG Haglund. CG:s slutsats: föreningen har god ekonomi, då dess kapital motsvarar dess årsomsättning. Anneliese menade att vi kunde ta mer betalt för antologierna. Gunnar ställde frågan om nyrekrytering vid Bokmässan. Vidare diskussioner om såväl denna rapport som om verksamhetsberättelsen hänsköts till Övriga Frågor. Revisionsberättelsen godkändes.
§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§11 Till ny ordförande efter Johan valdes Titti Högberg.
§12 Till kassör återvaldes Christian Lanciai.
§13 Till övriga ledamöter i styrelsen återvaldes Raoul André, Siv Gölin, Inga Linfjärd, Staffan Svensson, Johnny Larsson och Ingemar Hermansson. Det påtalades att icke-styrelseledamöter kan adjungeras till styrelsen efter hand.
§14 Till revisorer återvaldes Gunnar Holmertz och CG Haglund. Till revisorsuppleant återvaldes Bengt Lofter.
§15 Till valberedningen återvaldes Tommy Martinsson och Leif Svensson.
§16 Det förelåg inga motioner till årsmötet i år.
§17 Årsavgiften för år 2006 fastställdes till oförändrade 170 kronor, då de vanliga kombattanterna för höjning respektive sänkning av årsavgiften detta år ej var närvarande.
§18 Övriga Frågor föranledde vidlyftiga debatter och diskussioner om främst Verksamhetsberättelsen och den Ekonomiska Rapporten.. Raoul och Tommy ville i verksamhetsberättelsen inflika det faktum, att responsgrupperna varit aktivare än någonsin.
Så skedde. Christian ville inflika att tävlingarna inte åtnjutit ’relativt stort’ utan ’stort’ intresse (med över 100 bidrag per tävling).
Så skedde. Denna fråga inledde de segslitna diskussionerna om årets tävlingar, då de än så länge inbringat betänkligt fåtaliga bidrag. Föreslogs extra reklam för tävlingarna på hemsidan. Förslaget bifölls. Föreslogs förlängd deadline till den 15 mars.
Förslaget bifölls med rösterna 11-1. Föreslogs justeringar av tävlingsreglerna.
Staffan föreslog ett minimumantal deltagare i tävlingarna till 15 för att de alls skulle få genomföras samt censurrätt för jurymedlemmarna om tävlingsbidragen var mellan 15 och 30. Förslaget godtogs icke.
Då tävlingstiden går ut först den 1 mars (15 mars efter förlängning) föreslogs bordläggning av frågan till nästa styrelsemöte den 1 mars. Omröstning genomfördes om juryerna eller styrelsen skulle få avgöra frågan om tävlingarna skulle kunna avblåsas. Med klar majoritet gavs denna myndighet åt styrelsen.


Även Ekonomirapporten föranledde segslitna diskussioner. Förslaget väcktes om försäljning av extra antologier, att varje medlem skulle tvingas köpa extra antologi, vilket röstades ner, då det faktum att föreningens ekonomi är god inte föranleder några extraordinarie åtgärder utan tvärtom det är säkrast att inte ändra på någonting. Rutinerna gällande antologier och bokmässa lämnades alltså orubbade. Dock beslöts genom omröstning att äldre antologier (av årgångar före den senaste) skulle få försäljas till subventionerat pris á 25 kronor inte bara till medlemmar utan till vem som helst.
Staffan föreslog engagemang av föreläsare och föredragshållare medan Raoul avrådde från detta. Frågan blev ej definitivt avgjord.
Raoul efterlyste bättre ordning vid raggandet av proselyter vid bokmässan, att en lista på intressenter härvidlag skulle upprättas och göras tillgänglig.
Anneliese föreslog pärm.
Gunnar föreslog att styrelsen utser en rekryteringsansvarig. Diskuterades även den eviga arkivfrågan. Ett centralarkiv blir för varje år mera angeläget ju mer privata medlemmars garderober fylls med allehanda tävlingsbidrag och andra GSS-papper med risk för oundviklig sprängning av sådana garderober förr eller senare. Något centralarkiv låg än så länge utom några möjligheters gränser varför man tills vidare ej såg någon annan tillfällig lösning på problemet än likvidering av gamla tävlingsbidrag.


Titti tackade för hedern och förtroendet att ha fått bli vald till ordförande.
Johan avtackades efter lång och trogen tjänst (då han kanske varit den ordförande som suttit längst i sällskapet) och belyste i sitt svarstal sin tidiga erfarenhet av att nödgas uppträda som talare på Sri Lanka som 13-åring. CG belyste Johans insats för att GSS har behållit sitt fokus på skrivande i stället för att utvecklas till en allmän kulturförening. Också Raoul höll ett tal till Johan som belyste både medvinds- och motvindsförhållanden i samarbetet. Slutligen överräcktes blommor, en argentinsk flaska rödvin jämte en Harry Martinson-antologi. Flaskan öppnades genast och gick laget runt medan Harry och blommorna fick stanna och förbli hos Johan. I och med flasköppnandet invigdes festligen Tittis ordförandeskap för föreningen, vilket lovar gott i synnerhet genom hennes kontakter med Stadsteatern, till vars föreställning av Anton Tjechovs "Måsen" hon har givit intresserade möjlighet till fribiljetter till sista provföreställningen.
 
     
 
Titti förklarade mötet avslutat. Därmed ändades tre timmars förhandlingar, de flesta vigda enbart åt paragraf 18.
 
     
 
Vid protokollet: Christian
 
 
 
 
Protokollet justerat av Tommy Martinsson.
 
 
 
     

Till: Huvudsidan/Styrelsen/Historik/Kalendarium/Responsgupper/Antologier/Fotogalleri/Länkar/Stadgar